Home page

About us
Về chúng tôi
Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng ĐHQG-HCM (VNUHCM IBT)
Institute for Development and Research in Banking Technology VNUHCM (VNUHCM IBT)

VNUHCM IBT là một viện nghiên cứu do Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh thành lập, trực thuộc trường Đại học Kinh tế - Luật. VNUHCM IBT có tư cách pháp nhân, đặt trụ sở chính tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, Khu phố 3, Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

VNUHCM IBT nhận lãnh sứ mạng thúc đẩy hệ thống tài chính - ngân hàng Việt Nam phát triển thích ứng với xu hướng sáng tạo công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu, phản biện chính sách và tư vấn, đào tạo về quản lý triển khai công nghệ ngân hàng.

VNUHCM IBT sẽ trở thành một trong những trung tâm hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách, phát triển công nghệ ngân hàng, quản trị, ứng dụng và đào tạo công nghệ ngân hàng ở Việt Nam.

VNUHCM IBT is a research institute founded by Vietnam National University Ho Chi Minh city. VNUHCM IBT is a legal entity, headquartered at the University of Economics and Law, Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.

The goal of VNUHCM IBT is to promote the development of Vietnamese financial and banking system through the application of innovations by way of researching, providing of recommendations and advice on policies, and training on the deployment and management of banking technology.

VNUHCM IBT becomes the premier and preferred Research and Development Institution on Financial Sector Technology and its Management for the Vietnam bankingVietnam banking – Financial soundness indicators
Vietnam banking – Financial soundness indicators

Vietnam banking – Financial soundness indicators là chuyên trang tra cứu số liệu tài chính của hệ thống ngân hàng Việt Nam theo khung CAMEL cho các nhà hoạch định chính sách, cấp lãnh đạo ngân hàng, giới nghiên cứu học thuật và nhà đầu tư.

Vietnam banking – Financial soundness indicators sẽ cung cấp miễn phí khung phân tích theo khung CAMEL cho toàn hệ thống và từng ngân hàng theo từng năm trên website.

Đối với: (1) Khung tính toán chỉ số an toàn vốn CAR theo tiêu chuẩn BASEL; (2) Số liệu về sự ổn định của hệ thống ngân hàng bằng Stress test; (3) Bảng báo cáo tổng quát về tình trạng sức khỏe tài chính của hệ thống ngân hàng Việt Nam theo từng năm, VNUHCM IBT sẽ thu phí và cung cấp theo yêu cầu của người dùng.

Vietnam banking – Financial soundness indicators is a form of prudential disclosure and the basic purpose of prudential disclosures is to provide meaningful information to policy makers, bank managers, academic researchers and investors.

Vietnam banking – Financial soundness indicators provides analytical framework according to CAMEL framework for the whole Vietnam banking industry and each bank annually free of charge on the website.

For the data of (1) The calculation framework of capital adequacy ratio (CAR) based on BASEL standard; (2) Banking system stability’s data via Stress test; (3) General report on the Vietnam banking system financial health annually will be charged as per your data request.